Polityka prywatności

.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES („POLITYKA PRYWATNOŚCI”)

 1. Administratorem Danych Osobowych jest wewnątrz Semav Stones sp. z o.o. z siedzibą Ul. E. Ciołka 13/325, 01-445 Warszawa NIP 816 169 30 76
 2. Podanie danych jest dobrowolne,  ale konieczne do skontaktowania się ze z firmą za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź  zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy handlowej. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 3. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązuję się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. 
  Jako Administrator Danych Osobowych zostały wdrożone w firmie odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. 
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
  • zawarcia i realizacji umowy handlowej
  • wysyłanie informacji oraz ofert
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/ Panem umową o świadczenie usług.
 5. Dane zbierane przez Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Podanie powyższych danych jest koniecznie celem skontaktowania się z firmą za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej. 
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO.
 8. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 9. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzam jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając mi dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana będzie bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobierana będzie odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, proszę o poinformowanie mnie jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przeze mnie dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), proszę o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przeze mnie jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do  mnie jako Administratora Danych Osobowych, abym poinformowała innych administratorów, którym przekazywałam Państwa dane o konieczności ich usunięcia (w przypadku jeśli zaistniała konieczność przekazania Państwa danych osobowych innym administratorom, na co wyrazili Państwo uprzednio zgodę).  Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę handlową,
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
   • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mam żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych jeżeli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
   • uważają Państwo, że przetwarzam Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, aby te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
   • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. g niniejszego punktu, lub
   • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przeze mnie danych osobowych, które dotychczas przetwarzałam w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  8. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – na mojej stronie internetowej nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzam Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszam uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczam, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji 
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie można usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na firmę przepisy prawa,
  3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 11. W przypadku danych na potrzeby współpracy, dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji umowy handlowej lub do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie firma przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonych celów, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 12. Semav Stones sp. z o.o. z siedzibą Ul. E. Ciołka 13/325, 01-445 Warszawa może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę internetową w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas umówienia konsultacji i zamówienia jadłospisu, głównie w celu zapamiętania ustawień Użytkownika.
 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 14. Niezaakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług dostępnych na stronie internetowej Administratora. 
 15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.